Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 6 Sierpień 2020    |    Imieniny: Sława, Jakub, Stefan

Pismo w sprawie remontu ulicy Wolności

Poniżej przedstawiamy odpowiedź na pismo Burmistrza Pszczyny GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie remontu ul. Wolności.

 

Grzegorz Kędzior Piasek, 07.03.2017
ul. Wolności 6
43-211 Piasek

Pan Dariusz Skrobol
Burmistrz Miasta Pszczyna
Urząd Miejski w Pszczynie
43-200 Pszczyna, Rynek 2


Dotyczy: przebudowy ul. Wolności w Piasku

Szanowny Panie Burmistrzu,
W nawiązaniu do pisma nr GK.7021.2.00173.2016, GK.KW-02249/2016 z dnia 29.12.2016r. stanowiącego odpowiedź na wniosek mieszkańców ul. Wolności w Piasku w sprawie projektu przebudowy ul. Wolności pragniemy zwrócić uwagę na kilka nieporuszonych dotąd istotnych faktów oraz odnieść się do kwestii zawartych w w/w odpowiedzi Burmistrza.
1. Nawiązując do historii sołectwa Piasek, jak wynika z relacji mieszkańców ul. Wolności którzy pamiętają czasy powstania cmentarza w Piasku (notabene - jedyny cmentarz komunalny w Gminie Pszczyna), ulica Wolności miała zostać przebudowana do parametrów drogi publicznej gminnej (o kategorii L lub Z), tj. ulicy o nawierzchni twardej bitumicznej. Uzasadnieniem przebudowy drogi był niezaprzeczalny fakt, świadczący o tym że jest to najkrótszy odcinek skomunikowania kościoła z cmentarzem, funkcjonujący przez taki długie lata - do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Sucharskiego, a także stanowiący alternatywne połączenie komunikacyjne z sąsiadującym sołectwem Czarków. Do chwili obecnej powyższe plany i „obietnice” władzy publicznej nie zostały dotrzymane.

 

2. Od czasu powstania cmentarza co roku ustalany był nowy budżet na kolejny rok
w zakresie nowych inwestycji w Gminie Pszczyna, a sprawa jakiegokolwiek remontu nawierzchni ulicy Wolności była marginalizowana, w konsekwencji czego sołectwo
i mieszkańcy nie doczekali się poprawy stanu technicznego drogi. Wielokrotnie też argumentowano odraczanie generalnego remontu ulicy Wolności uprzednim wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Piasku, ale czas realizacji tej inwestycji nie został jak dotąd określony. Zwracamy jednak uwagę, iż corocznie realizowane są tak zwane „remonty cząstkowe” dróg gminnych (o nawierzchni tłuczniowej) polegające wyłącznie na zasypywaniu kruszywem kamiennym wyrw i ubytków. Oczywistym jest, iż próby naprawy nawierzchni dróg gruntowych nie przynoszą oczekiwanych efektów, a po kilku opadach deszczu sytuacja powraca do stanu sprzed „remontu”. W naszej opinii prowadzenie remontów dróg w ten sposób jest przejawem niegospodarności i dosłownym „wyrzucaniem pieniędzy w błoto”. Zgodnie z zapisami Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Art. 20 pkt 2: […Do zarządcy drogi należy w szczególności: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich jak również pełnienie funkcji inwestora…]

3. Biorąc pod uwagę wydatki samorządu na inwestycje drogowe na przestrzeni ostatnich lat (lata 2007 – 2015) w 12 sołectwach Gminy Pszczyna, Piasek zajmuje ostatnie miejsce spośród wszystkich, z kwotą 42.310,00 zł co stanowi 2,26% sumy wydatków, które były przeznaczone dla sołectwa zajmującego pierwsze miejsce na liście (kwota 1.870.446,75 zł). Przekazujemy w załączeniu tabelaryczne zestawienie wydatków dla poszczególnych sołectw celem unaocznienia olbrzymich dysproporcji w finansowaniu w zakresie dróg.
Podobnie kształtuje się sprawa uzyskiwanych przez Gminę Pszczyna dochodów
i przychodów budżetowych na mieszkańca sołectwa Piasek w zestawieniu z wszystkimi kosztami. Posiadane wyliczenia UM w Pszczynie z listopada 2016 r. dot. potencjalnego udziału mieszkańców Piasku w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2015 rok po stronie aktywów wynoszą 3.414.308,25 zł a wydatki podano na wartość 4.738.316,00 zł.
W pozycjach wydatkowych bardzo poważną pozycją są m.in. koszty funkcjonowania oświaty i pomocy społecznej , gdzie na ponoszenia których Gmina otrzymuje odrębne od udziałów w podatkach dotacje celowe z budżetu Państwa, czego nie pokazano po stronie przychodowej. Stąd też posługiwanie się tymi danymi jako dowodem na większą skalę wydatków nad dochodami w sołectwie Piasek jest co najmniej nieprawdą i nadużyciem, jak również posiada znamiona celowego wprowadzania mieszkańców w błąd.

4. W negatywnej odpowiedzi dla mieszkańców powołuje się Pan na skomplikowaną sytuację związaną z nieuregulowaną kwestią własności gruntów, po których przebiega ul. Wolności. Rzeczywiście właściciele nieruchomości przy ul. Wolności w pełni świadomie użyczają część swoich gruntów pod pas drogowy, za które do tej pory nie otrzymali stosownego odszkodowania, a na dodatek nadal płacą podatek od części nieruchomości, które stanową pas drogi publicznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, argumentacja o braku regulacji geodezyjnych
i własnościowych w zakresie nieruchomości pasa drogowego, występująca jako główna przeszkoda w realizacji remontu ul. Wolności jest niestosowna tym bardziej, iż owa regulacja leży w gestii władz Gminy Pszczyna, a aktualna sytuacja stanowi długoletnie zaniedbanie, również w kontekście funkcjonowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piasek, w którym ul. Wolności została określona jako droga publiczna klasy: „dojazdowa”.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2016.0.1440 t.j. - art. 20 pkt 17: do zadań zarządcy drogi należy min: nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

Wychodząc naprzeciw, mieszkańcy ul Wolności, których część nieruchomości znajduje się
w pasie drogowym, gotowi są do aktywnego współuczestnictwa w regulacji na rzecz gminy, własności części działek w zakresie koniecznym do realizacji przebudowy ulicy, pod warunkiem zagwarantowania i zabezpieczenia środków finansowych na zaprojektowanie i wykonanie właściwej przebudowy ul. Wolności w Piasku.
Jako mieszkańcy sołectwa Piasek, współtworzący budżet gminy Pszczyna, czujemy się uprawnieni do wnioskowania u Władz Samorządowych o zapewnienie właściwego standardu życia
i funkcjonowania w lokalnej społeczności, co wprost przekłada się na zapewnienie cywilizowanego dojazdu do posesji. Oczekujemy na wiążące deklaracje i podjęcie działań ze strony Burmistrza i Rady Miejskiej Pszczyny w opisanej powyżej sprawie.

 

Załączniki:
- Zestawienie wydatków na drogi gminne w latach 2007 – 2015 (Miasto i Gmina Pszczyna)
- Pismo UM w Pszczynie nr FN.I.ZD-73.2016 z dnia 07.11.2016r

Do wiadomości:
- Pan Leszek Szczotka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie, 43-211 Pszczyna, ul. Rynek 2
- Pani Barbara Psik – Sołtys Sołectwa Piasek, 43-211 Piasek, ul. Sucharskiego 1
- Mieszkańcy Sołectwa Piasek – poprzez portal www.piasek24.pl

 

 

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj